สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่พัฒนามาจากหอสมุดกลาง เดิมตั้งอยู่ ณ หน้ามุขชั้นล่างตึกมหาธาตุวิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการเมื่อไรไม่ปรากฏเป็นหลักฐาน เพียงแต่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึงการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดเป็นเพียงแผนกหนึ่งขึ้นอยู่กับกองวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า “งานแผนกห้องสมุด” ผู้รับผิดชอบมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกิจการห้องสมุดประกอบด้วย 5 หมวด ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการห้องสมุดอย่างมีรูปแบบ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มหาวิทยาลัยได้บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญบรมมหาสุรสิงหนาทที่ใช้เป็นสำนักงานกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ศาลาการเปรียญแทนโดยใช้ชื่อว่า “หอสมุดกลาง” และได้ประกาศระเบียบว่าด้วยกิจการหอสมุดกลางฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๐๔ เพื่อให้กิจการห้องสมุดเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สารจากผู้บริหาร

 
chamnan

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากร

พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

thanachai

ห้องสมุดคือคลังความรู้ เทคโนโลยีคือจักรกลนำความรู้สู่มวลชน การบริการความรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มวลชน มจร จึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ามกลางวิกฤต Covid-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน การเรียนการสอน เน้นทำงานแบบ Work form home การเรียนการสอนออนไลน์ จึงเป็นโอกาสในวิกฤตของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งผ่านความรู้สู่ประชาคม มจร

นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ