สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่พัฒนามาจากหอสมุดกลาง เดิมตั้งอยู่ ณ หน้ามุขชั้นล่างตึกมหาธาตุวิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการเมื่อไรไม่ปรากฏเป็นหลักฐาน เพียงแต่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึงการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดเป็นเพียงแผนกหนึ่งขึ้นอยู่กับกองวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า “งานแผนกห้องสมุด” ผู้รับผิดชอบมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกิจการห้องสมุดประกอบด้วย 5 หมวด ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการห้องสมุดอย่างมีรูปแบบ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มหาวิทยาลัยได้บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญบรมมหาสุรสิงหนาทที่ใช้เป็นสำนักงานกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ศาลาการเปรียญแทนโดยใช้ชื่อว่า “หอสมุดกลาง” และได้ประกาศระเบียบว่าด้วยกิจการหอสมุดกลางฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๐๔ เพื่อให้กิจการห้องสมุดเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน