การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558

 

 

     แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 


 

     คู่มือ/แบบฟอร์มการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

     สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร

     ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

     จัดทำโดย ส่วนหอสมุดกลาง

     สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     (ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

 

 


 

     คู่มือการดูแลระบบเครือข่าย MCUNet (การสลับวงจร Network

     จากเส้นหลัก Uninetไปใช้งาน เส้นสำรอง TOT)

     จัดทำโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     (ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

Additional information