อธิการบดี ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ <<อ่านเพิ่มเติม>> 

ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ 3/2561

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา >>อ่านเพิ่มเติม<< 

ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูป/ท่าน โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดฯ เป็นประธาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท ผศ.ดร. ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, นายอุดร เขียวอ่อน, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา >>อ่านเพิ่มเติม<< 

ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ 2/2561

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา >>อ่านเพิ่มเติม<< 

สำนักหอสมุดฯ จัดงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<< 

Additional information