ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูป/ท่าน โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดฯ เป็นประธาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท ผศ.ดร. ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, นายอุดร เขียวอ่อน, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา >>อ่านเพิ่มเติม<< 

สำนักหอสมุดฯ จัดงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<< 

สำนักหอสมุดฯ ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทยอนุสรณ์อายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต และปลูกต้นไม้

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นที่ ๓๑ อนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ บริเวณรอบศาลาทรงไทย "๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙  >>อ่านเพิ่มเติม<< 

สำนักหอสมุดฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุม พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

สำนักหอสมุดฯ ต้อนรับรองประธานสงฆ์ลาว (อพส.)

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพระเดชพระคุณ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และมาศึกษาดูงาน มจร และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมียาท่านใหญ่เวด เมสะไน รองประธานสงฆ์ลาว (อพส.), นายกำหยาด ลาดสะดาวง รองอธิบดีกรมการศาสนา สปป.ลาว และคณะ ในวันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ >>อ่านเพิ่มเติม<< 

Additional information