การประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และพร้อมรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

Additional information