การประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ทั้งหมด)

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ ส่วนหอสมุดกลาง ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เทรซ ออน จำกัด เพื่อเสนอประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย (UHF Security Gata) ให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการของบประมาณต่อไป

 

Additional information