การประชุมคณกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Additional information