ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักหอสมุดฯ ระยะที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ดำเนินการยกร่างโดยคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

Additional information