ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ประชุมได้อนุมัติปฏิทินการประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดฯ ประจำปี ๒๕๖๒  โดย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และให้บุคลากรทั้งหมดร่วมประชุมใหญ่ทุกๆ ๓ เดือนต่อครั้ง

Additional information