อธิการบดี ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ มีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมด้วย

Additional information