ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ 3/2561

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ที่ประชุมมีมติให้ทั้ง ๒ ส่วนงาน เพิ่มโครงการ/กิจกรรมในคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ดังนี้

๑. ให้ส่วนหอสมุดกลาง ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มงานพัสดุ เพื่อเร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Study room)  ถ้าดำเนินการไม่ทันในงบประมาณนี้ ให้เสนอโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒      

๒. ให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ในส่วนการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษและเป็นปัจจุบัน และเพิ่มโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์เก่าที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๓. ให้ส่วนหอสมุดกลาง ตั้งโครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น G เพื่อใช้เป็นสำนักงาน หรือห้องซ่อมบำรุงหนังสือ เพิ่มในคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ และตั้งกรรมการออกแบบผังการใช้สอยพื้นที่ชั้น G

๔. ให้ส่วนหอสมุดกลางตั้งงบประมาณเพิ่มเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดค่าใช้สอย

     ที่ประชุมยังมีมติในการนำเสนอผลการจัดการความรู้ ตามโครงการการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลางสำนักงานอธิการบดี  โดยให้ทั้ง ๓ ส่วนงานร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อเสนอผลงานของส่วนงานในวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ วันบูรพาจารย์ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณจากกองทุนสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศตามจำนวนเงินที่ใช้จ่าย

 

Additional information