ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ 2/2561

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ของทั้ง 2 ส่วนงาน (ส่วนหอสมุดกลาง, ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) และให้จัดทำสำเนาจำนวน 4 เล่ม ส่งไปยังสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่อไป

และยังมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ทั้ง 2 ส่วนงานได้ดำเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทั้ง 2 ส่วนงาน และรายงานดังกล่าวส่งไปยังกองกลาง สำนักงานอธิการบดีต่อไป

Additional information