ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูป/ท่าน โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดฯ เป็นประธาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี

๑.พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท ผศ.ดร. ประธานกรรมการ

๒.ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ

๓.นายอุดร เขียวอ่อน กรรมการ

๔.นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ

๕.พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ

ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้ชี้แจงผลคะแนนด้วยวาจาในระดับดีมาก และส่วนงานสามารถส่งหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนที่คณะกรรมการเสนอแนะเพื่อเพิ่มคะแนนได้ภายใน ๗ วันทำการ

Additional information