สำนักหอสมุดฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุม พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระประชุมที่สำคัญโดยเฉพาะการอนุมัติให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ และยังพิจารณาให้ความเห็นชอบในการส่งผลงานเข้ารับการประเมินของนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (บรรณารักษ์)

Additional information