สำนักหอสมุดฯ ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทยอนุสรณ์อายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต และปลูกต้นไม้

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นที่ ๓๑ อนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ บริเวณรอบศาลาทรงไทย "๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

ในภาคเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ร่วมพิธิเปิดป้ายศาลาอนุสรณ์อายุวัฒนมลคล "๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต"

เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา "พระพรหมบัณฑิต" ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา และร่วมถวายมุทิตาสักการะเป็นลำดับไป

เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี

Additional information