สำนักหอสมุดฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุม พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

ในการนี้ ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณ ๔ เรื่อง ประกอบด้วย

๔.๑ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๙

๔.๒ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ.....

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักหอสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๔.๔ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Additional information