สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙  โดยมี พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานที่ประชุม ในวันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

และที่ประชุมได้มีมติให้ส่วนงานจัดทำเอกสารที่ยังไม่ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๙ และเห็นชอบรับรองเอกสารหลักฐานที่นำเสนอแล้ว จำนวน ๑๙ ตัวบ่งชี้.

Additional information