สำนักหอสมุดฯ ประชุมผู้บริหาร บุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร ทั้ง ๒ ส่วนงาน ประกอบ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ทุกรูป/คน เพื่อเตรียมต้อนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้  โดยมี พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานที่ประชุม ในวันศุกร์ ที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

โดยที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้

วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

*******************

เวลา ๐๙.๐๐ น.      คณะกรรมการตรวจประเมิน ประชุมเพื่อแบ่งงาน

เวลา ๐๙.๒๐ น.      คณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกัน

                           ณ ห้องประชุมชั้น ๔  อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                          - พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ   นำไหว้พระ

                          - พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง  แนะนำบุคลากรและสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน

เวลา ๐๙.๓๐ น.      พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แนะนำกรรมการฯ

                           และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

เวลา ๐๙.๕๐ น.      คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เวลา ๑๑.๐๐ น.      ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา ๑๒.๓๐ น.      คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

เวลา ๑๕.๐๐ น.      ประชุมคณะกรรมการสรุปผล

เวลา ๑๕.๔๐ น.      ประชุมผู้บริหารและบุคลากรส่วนงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งผลการประเมินด้วยวาจา

                          - พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวขอบคุณ

                            และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการฯ

เวลา ๑๖.๔๐ น.      ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ นำไหว้พระ  เป็นการเสร็จสิ้นการประเมินฯ

หมายเหตุ       - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เข้าร่วมทุกรูป ทุกท่าน

Additional information