สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ จัดทำโดยคณะทำงานการประกันคุณภาพฯ โดยมี พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานที่ประชุม และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๒ ส่วนงาน ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ พร้อมให้รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ทราบ และนำส่งเล่มรายงานดังกล่าวให้สำนักงานประกันคุณภาพ มจร จำนวน  ๖ เล่มต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังนัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องอีกครั้ง ในวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙

 

Additional information