สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  มี พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน และผู้บริหาร บุคลากรทั้ง ๒ ส่วนงาน เป็นคณะทำงาน ในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

ที่ประชุมมีมติดำเนินการจัดทำแผนฯ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรม ที่กองแผนงานจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑ โครงการ ประกอบด้วย

ส่วนหอสมุดกลาง จำนวน ๖ โครงการ

๑. โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร
๓. โครงการอบรมการสืบค้นและแนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
๔. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. โครงการพัฒนาทักษะด้านการให้บริการแก่บุคลากรของห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. โครงการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) (งบเบิกจ่ายแทนกัน)
         ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๕ โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนนิสิต
๒. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนการศึกษา
๓. โครงการพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์
๔. โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Additional information