สำนักหอสมุดฯ จัดประชุม KM ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครังที่ ๑/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม ในวันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา

คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส่วนงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยนำมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘มีรายการความรู้ที่จำเป็นของส่วนงานที่มีอยู่แล้วและยังไม่มี จำนวน ๑๗ รายการ ดังนี้

   ส่วนหอสมุดกลาง ได้กำหนดรายการความรู้ที่จำเป็นของส่วนงาน ดังนี้

๑. การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ

๒. การลงรายการหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

๓. แผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะการปฏิบัติงาน

๔. คู่มือการต่ออายุหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยตนเอง (สำหรับผู้ใช้บริการ)

๕. การลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด

๗. การบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

๖. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดรายการความรู้ที่จำเป็นของส่วนงาน ดังนี้

๘. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพระพุทธ ศาสนา

๙. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

๑๐. การดูแลระบบเครือข่าย MCUNet

๑๑. การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับส่วนงาน

๑๒. การติดตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับระบบการเงินนิสิต

๑๓. การตั้งค่า VPN สำหรับระบบทะเบียนนิสิต และ VTLS

๑๔. การติดตั้งระบบทะเบียนนิสิต สำหรับวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์

๑๕. การปรับปรุงแทมแพลทสำหรับส่วนงาน

๑๖. การอัปโหลด MCUTube

๑๗. การจัดการฐานข้อมูล KM เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์

             สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงให้ทั้ง ๒ ส่วนงาน คือ ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานการดำเนินการในการจัดการความรู้ที่ดำเนินการไปแล้วภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

                   ๑. ส่วนหอสมุดกลาง ได้นำความรู้ที่จำเป็นในรายการความรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ไปดำเนินการแล้ว คือ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในส่วนงานและส่วนภูมิภาค และนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา

                   ๒. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการจัดการความรู้ภายในส่วนงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการดูแลระบบเครือข่าย MCUNet เพราะเป็นระบบที่ต้องเอาใจใส่ตลอดเวลา มีการดูแลระบบร่วมกับบริษัท/องค์กร เช่น ทีโอที UNINet เป็นต้น มีการประชุมผู้บริหารส่วนงาน และนำข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขระบบเครือข่ายมาปรับปรุงมีการเผยแพร่ให้แก่บุคลากรส่วนงานอยู่ตลอดเวลา

             โอกาสนี้ ดร.ครรชิต จามรมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้คำแนะนำในการจัดการความรู้ ดังนี้ ความรู้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

             ๑. บันทึกเป็นเอกสาร

             ๒. เป็นความรู้ในตัวบุคลากร

             ความรู้ คือ ความรู้ที่สามารถต่อยอดต่อไปเรื่อยๆ ออกไปได้อีก เมื่อออกจากตัวบุคคลมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเรียกว่า “เอกสาร” สำหรับความรู้ที่เป็นเอกสาร ต้องมีการประชุมเดือนละครั้ง เพื่อทำความเข้าใจหรือเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้น

   หัวใจของ KM ที่จะต้องมีในอนาคต ต้องให้มีผู้ที่มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อจะได้นำเสนอแนวคิดความรู้จากตัวบุคลากรออกมาสู่องค์กร และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในการทำงาน

           การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มีความสำคัญว่าได้ทำงานได้เสร็จลุล่วงแล้ว แต่บทบาทสำคัญของการประกันก็คือ แต่ละองค์กรสามารถสรุปโครงการต่างๆออกมาเพื่อบันทึกไว้เป็น คู่มือ หรือรายงานประจำเดือน หรือเป็นรายงานรวยประจำปี และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

            ส่วนของส่านงานต้องมีการพูดคุย อย่างน้อยต้องเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหากันโดยมีหลักการและเหตุผลที่ดี เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดการความรู้ของทั้ง ๒ ส่วนงาน ดังนี้

 

   ๑. ส่วนหอสมุดกลาง ให้ดำเนินการจัดการความรู้ในเรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ปรับปรุงเพิ่มเติมจากปีการศึกษา ๒๕๕๗)

               ๒. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการจัดการความรู้ในเรื่อง การดูแลระบบเครือข่าย MCUNet

Additional information