ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมการใช้งานระบบ MCU E-Learning

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบ e-Learning ให้แก่คณาจารย์ ในระหว่างวันที่ ๒๖ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบ MCU E-Learning” เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้นิมนต์ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบระบบ MCU e-Learning เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร/ปิดโครงการ

Additional information