สำนักหอสมุดฯ โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมกับตัวแทนบริษัท กูเกิล ประเทศไทย

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกับตัวแทนบริษัท กูเกิล ประเทศไทย ในการหารือแนวทางการนำ Google apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประชุมด้วย ในวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา

Additional information