สำนักหอสมุดฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พระแสง เฮือง นรินฺโท ดร. รก.ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษา การสืบค้น การวิจัย และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธ ที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา

Additional information