ภิกษุ และภิกษุณี จาก Minnan Buddhist College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ต้อนรับภิกษุและภิกษุณี จาก Minnan Buddhist College ประเทศ จีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รอง ผอ.สำนักหอสมุดฯ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง บรรณารักษ์ และบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำ พร้อมนำเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา  ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา

Additional information