สำนักหอสมุดฯ ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร/บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา  ๑๕.๐๐ น. โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม และผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Additional information