มหาวิทยาลัยต้อนรับพระโพธิญาณวิเทศ(ปสันโนภิกขุ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  จัดพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระโพธิญาณวิเทศ (ปสนฺโน ภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา Most Ven. Phraphodhinyanavites (Pasanno Bhikkhu) The Abbot of Abhayagiri Buddhist Monastery, California, USA  และฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาจิตใจในสายตาพระตะวันตก" Lecturer on "The Development of Buddhist Psychology of Mind" ในโอากสนี้ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีด้วย  ในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม โซน ดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพจาก กองสื่อสารองค์กร มจร

Additional information