สำนักหอสมุดฯ ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๐๐ น. โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม พระสิริชัยโสภณ ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ที่ประชุมยังได้มีมติดำเนินการตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอนุมัติในการจัดหาและติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง ๓ ส่วนงาน คือ สำนักหอสมุดฯ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และฝ่ายอาคารสถานที่

Additional information