ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ร.๕

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์  ร่วมพิธีถวายพวงมาลา หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   โดยมี ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา พร้อมผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Additional information