ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ ร่วมมุทิตาอธิการบดี มจร

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน  พร้อมด้วย พระครูปลัดนายกวัฒน์ ดร. รองผู้อำนวนการสำนักหอสมุดฯ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นำบุคลากรของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า มุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ อาคารหอฉันชั้น 4 มจร วังน้อย อยุธยา

     โอกาสนี้ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับบริจาคปัจจัยมอบถวายอธิการบดี เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท

     พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง  ได้รับบริจาคปัจจัยมอบถวายอธิการบดี เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท

Additional information