สำนักหอสมุดฯ ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๐๐ น. โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม และผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่คณะทำงานจัดทำแผนฯ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ  ทั้งยังเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพปลูกต้นประดู่ ในนามสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ต้น (ต้นละ ๙,๙๖๐บาท) เนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคล รำลึก ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

และในโอกาสนี้ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบอุปกรณ์ชุดไมล์ช่วยสอน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการบรรยายและต้อนรับผู้มาเยี่ยมสำนักหอสมุดฯ ต่อไป

Additional information