สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ  ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานคณะทำงาน ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่เลขานุการคณะทำงานได้ดำเนินการร่างและเสนอที่ประชุมพร้อมให้แก้ไขเล็กน้อยตามคณะทำงานแนะนำ  เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วให้นำเสนอพิจารณาต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

Additional information