ผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ร่วมบันทึกวีดีโอจัดทำสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV

ผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบันทึกวีดีโอเพื่อจัดทำวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของสำนักหอสมุดและ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผย แผ่ที่จะให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยร่วมจัดรายการสถานีโทรทัศน์ MCU TV โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานดำเนินการ  ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

   ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ร่วมบันทึกในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องสมุด ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ชั้น ๓  อาคาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ขอขอบคุณทีมงานบันทึกเทปวีดีโอจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนหอสมุดกลาง

   ฝ่ายบันทึกเทป นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นายวิศรุต จิมานัง นายปัญญา นราพันธ์

   ฝ่ายบทพิธีกร พระครูสมุห์ไกรษร ปญฺญาวชิโร พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม

   ฝ่ายเสียงบรรยาย นางนวพร เอะเวอร์เรทท์ นางสาวอัลมินทร์ แก้วดี นางสาวสุพัตรา ทองสุข

   ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ พระครูปลัดจำนงค์ กิตฺติวิสุทฺธิเมธี

Additional information