สำนักหอสมุดฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2558

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยมี พระครูปลัดนายกวัฒน์,ดร. รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง, พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรจากส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ

ผศ.ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. กรรมการ

นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่ ๓.๘๙ (ดี) จากคะแนนเต็ม ๕

พระครูปลัดนายกวัฒน์,ดร. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ กล่าวต้อนรับ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการบริหารงานสำนักหอสมุดฯ โดยสังเขป

บุคลาการส่วนงานให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการตรวจฯ

เข้ารับฟังรายงานด้วยวาจา

ถ่ายรูปหมู่

Additional information