สำนักหอสมุดฯ ตรวจหลักฐานเตรียมรับตรวจประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพภายใน โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันฯของสำนัก ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๙ ตัวบ่งชี้ เตรียมรับประเมินคุณภาพฯ (๑๒ มิ.ย.๒๕๕๘) ในวันจันทร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Additional information