สำนักหอสมุดฯ ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม และผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามที่คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดเข้าเล่มจำนวน  ๖ เล่ม ส่งไปยังคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป

Additional information