สำนักหอสมุดฯ เป็นเจ้าภาพประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นี้ โดยมี  พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม และมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระสิริชัยโสภณผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาราชัน จิตฺตปาโลผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา พระมหาสาธิต สาธิโตผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมด้วย ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Additional information