สำนักหอสมุดฯ ประชุมการผลิตสื่อโทรทัศน์ MCU TV ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะทำงานการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ MCU TV  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  ในวันศุกร์ ที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ เข้าประชุม  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๔  อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ประชุมมีมติดำเนินการจัดทำสคิปบทสัมภาษณ์ ภาพวีดีโอ ภาพนิ่ง ในการอัดเทปวีดีโอ โดยจะทำการบันทึกเทปในวันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถ่ายทอดออกอากาศเทปแรกในวันที่  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๘

Additional information