บุคลากรสำนักหอสมุดฯ มจร อบรมภาษาอังกฤษรองรับอาเซียน

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราห์ครูสอนจากสถาบันภาษามาให้การอบรมทุก วันพฤหัสบดี หรือจำนวน  ๑๘  ครั้ง/ชั่วโมง รวมทั้งภาคภาษาอังกฤษนอกสถานที่ จำนวน  ๓  ครั้ง  อบรม ณ ห้องประชุมชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Additional information