ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ และประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น. โดยมีพระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Additional information