สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Additional information