ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เข้าร่วมประชุมและสัมมนาประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีฯ พระครูสมุห์ไกรษร ปญฺญาวชิโร  เข้าประชุมและสัมมนางานประกันคุณภาพภายใน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ กองวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี

Additional information