สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในการนี้ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าประชุมด้วย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ประชุมมีมติคัดเลือกความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนการจัดการความรู้ประจำของส่วนงาน ดังนี้   ๑. ให้ส่วนหอสมุดกลาง ดำเนินการจัดการความรู้ ๒ เรื่อง คือ ๑) การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ๒) การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  ๒. ให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการความรู้ ๑ เรื่อง คือ ๑) การแก้ปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับส่วนงาน   และให้ทั้ง ๒ ส่วนงานดำเนินการจัดการความรู้และรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในครั้งต่อไป

 

Additional information