สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ที่ประชุมมีมติให้ส่วนหอสมุดกลางทำการวิเคราะห์ระบุปัจจัยความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้ได้ปัจจัยความเสี่ยงตรงตามประเภทความเสี่ยงของส่วนงาน และเร่งดำเนินการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อจะทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่อไป และให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MCU FR2 ทั้ง ๔ ปัจจัยความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑) ขาดนโยบายและแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT ๒) การใช้โปรแกรมละเมินลิขสิทธิ์ ๓) ขาดแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถะการทำงานด้าน ICT ๔) ระบบสารสนเทศที่สำคัญถูกโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์

Additional information