สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดฯ  โดยมี  พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงาน  ที่ประชุมมติในเรื่องดังนี้

. รายงานความก้าวหน้ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ ของสำนักหอสมุดฯ , ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. พิจารณา/แก้ไขร่างการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของแต่ละส่วนงาน
๓. มอบส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยี รวบรวมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม แล้วรวบรวมส่งเลขานุการคณะทำงานฯ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อนำเข้าเสนอพิจารณาในที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อไป

Additional information