สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา  ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดฯ  โดยมี  พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานคณะทำงาน ในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  และในโอกาสนี้ได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  และยังให้ความเห็นชอบมอบให้ พระครูสมุห์ไกรษร ปญฺญาวชิโร คณะทำงานและเลขานุการ จัดทำร่างตารางตัวบ่งชี้  ๑๘ ตัวบ่งชี้ เพื่อส่งให้ส่วนงานไปดำเนินการจัดทำร่างการประเมินตนเอง (SAR)  กำหนดดังนี้

๑. สำนักหอสมุดฯ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๔, ๑.๕, ๒.๑ และ ๒.๒ (รวม ๖ ตัวบ่งชี้)

๒. ส่วนหอสมุดกลาง รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖ และ ๒.๗ (รวม ๕ ตัวบ่งชี้)

๓. ส่วนเทคโนโลยีฯ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๓, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒ และ ๒.๑๓ (รวม ๗ ตัวบ่งชี้)

Additional information