การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมจำนวน  ๑๑ รูป/คน อาทิ พระครูปลัดนายกวัฒน์ รอง ผอ.สำนักหอสมุดฯ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผอ.ส่วนเทคโนโลยีฯ และ น.ส.มณีมัญช์ เชษฐสกุลวิจิตร ตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ  ที่ประชุมมีมติให้ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง พร้อมประเมินปัจจัยความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงมากไปหาน้อย พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

Additional information