ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

วัน พุธ ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2557 โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ เป็นประธาน และมี พระครูปลัดนายกวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ  พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และบุคลากรเข้าประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้ส่วนหอสมุดกลางดำเนินการจัดทำบัญชีคักแยก ประเภทหนังสือที่ถูกน้ำท่วมเพื่อดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายต่อมหาวิทยาลัย

Additional information