วันศุกร์ ที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมประจำประจำเดือน ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบในประกาศจัดตั้งกองทุนสำนักหอสมุดและ เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลศพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๒. เพื่อช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลศพมารดา บิดา คู่สมรส บุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ๓. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริจาค หรืองานการกุศลอื่นๆ  ๔. เพื่อสนับสนุนงานตามพันธกิจของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Additional information