ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมป้องกันเว็บไชต์ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ซี๑๑๔ อาคารเรียนรวม  โดยครั้งนี้จัดอบรมเฉพาะส่วนกลางก่อน เป็นหลักสูตรเร่งด่วน เพราะช่วงนี้เว็บไซต์ มจร ถูกโจมตีบ่อยครั้ง ซึ่งวิทยากรอบรมในครั้งได้แก่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำส่วนเทคโนฯ ทั้ง ๒ ฝ่าย นายศรี แก้วงาม จากฝ่ายเน็ตเวิร์คได้อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มระดับความปลอดภัยในระบบ FTP นายนพดล เพ็ญประชุม จากฝ่ายเว็บไซต์ ได้อบรมเกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยในเว็บไซต์วิธีการต่างๆ >>อ่านเพิ่มเติม>> 

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนา “คนสร้างงาน งานสร้างคน” วันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานในสังกัดวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คนสร้างงาน งานสร้างคน" ให้แก่บุคลากรในส่วนงาน โดยมีพระเดชพระคุณ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาท ณ ห้องพุทธเมตตา สถาบันภาษา อาคารเรียนรวมโซนดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย >>อ่านเพิ่มเติม>> 

Additional information