วารสารสำนักหอสมุดฯ ประจำปี 2556

ฉบับที่ 18 สำนักหอสมุดฯ จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2557 

ฉบับที่ 17 รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ 4 

ฉบับที่ 16 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Cisco NetWork Router แก่บุคลากร 

ฉบับที่ 15 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ Joomla แก่บุคลากร 

ฉบับที่ 14 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ ประชุมสภาวิชาการพิจารณาความดีความชอบ 

ฉบับที่ 13 มจร.จัดประกอบพิธีเจริญพระพุทมนต์เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

ฉบับที่ 12 พระมหาสุทัศน์ ผู้ช่วยฯฝ่ายประกันฯ ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ 

ฉบับที่ 11 ผอ.ส่วนเทคโนโลยีฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนงานในการจัดทำเว็บไซต์ฯ 

ฉบับที่ 10 ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ฉบับที่ 9 ผอ.สำนักงานบริหาร สำนักหอสมุดฯ ร่วมประชุมสภาวิชาการ 

ฉบับที่ 8 ดร.พิเชษฐ์ ทั่งโต เปิดการสอนทางไกล(ออนไลน์) ณ สำนักหอสมุดฯ 

ฉบับที่ 7 พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผอ.ส่วนเทคโนโลยีฯ ทดสอบห้องเรียนอัจฉริยะ 

ฉบับที่ 6 พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที รองฯฝ่ายประกันฯ ประชุมพัฒนาระบบ มคอ.ออนไลน์ 

ฉบับที่ 5 ประชุมปรึกษาหาทางป้องกันน้ำล้นบ่อน้ำประปาอาคารสำนักหอสมุดฯ

ฉบับที่ 4 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดฯ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศจีน 

ฉบับที่ 3 พิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับที่ 2 การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานสำนักหอสมุดฯ โดย พระศรีคัมภีรญาณ 

ฉบับที่ 1 การประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ ครั้งที่ 3/2556 

Additional information